همکاری دانش آموزان برای تزیین مدرسه جهت استقبال از دهه فجر

 

 با همکاری دانش آموزان ، تزیین مدرسه جهت استقبال از دهه فجر انجام شد.

 

 

;