برگزاری اردوی شهرک سینمایی

 اردوی تفریحی - آموزشی بازدید از شهرک سینمایی برای هنرجویان رشته فتوگرافیک در روز چهارشنبه 1401/12/10 برگزار شد.

 

 

;