تقدیر وتشکر از کادر آموزشی و اجرایی توسط مدیریت محترم

 سرکار خانم منیرسادات موسوی مجد در طی مراسمی از کادر آموزشی و کادر اجرایی تقدیر وتشکر به عمل آورد.

 

 

;