بازگشایی هنرستان امین با حضورپرشور دبیران و دانش آموزان در روز14فروردین

هنرستان امین روز دوشنبه 14 فروردین فعالیت آموزشی خود را با حضور فعال و پرشور دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز آغاز کرد.

;