اجرای بازی های بومی محلی با هدف ایجاد نشاط در مدرسه

بازی های بومی محلی با هدف ایجاد نشاط در مدرسه و دوری دانش آموزان از فضای مجازی اجرا شد.

;